بیگ باس15-نورا،گورو

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو-آجی دوگان،نورا

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس14- درمندرا و نورا

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو – ویکی و نورا

این محتوا برای مشترکان محدود