اتاق خبر – شاهرخ،دیپیکا،فرح

این محتوا برای مشترکان محدود

اتاق خبر – شاهرخ،کاترینا،آنوشکا

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس 9 – کاجول و شاهرخ

این محتوا برای مشترکان محدود

مراسم رونمایی از تریلر دلواله

این محتوا برای مشترکان محدود

کلبه ی بابا – شاهرخ خان و کاترینا

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگو با شاهرخ و کاجول

این محتوا برای مشترکان محدود

سارگاماپا – شاهرخ،کاترینا،آنوشکا

این محتوا برای مشترکان محدود

نبرد لبخوانی – شاهرخ خان،سوشانت

این محتوا برای مشترکان محدود

فیلم فیر 2016

این محتوا برای مشترکان محدود

برنامه ی آنوپام کر – شاهرخ خان

این محتوا برای مشترکان محدود

کنفرانس خبری فیلم فیر – شاهرخ خان

این محتوا برای مشترکان محدود

قهوه با کارن – شاهرخ،کاجول،رانی

این محتوا برای مشترکان محدود