کاپیل شرماشو-آکشی،وانی،هما

این محتوا برای مشترکان محدود

قهوه با کارن7-آکشی کومار،سامانتا

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو-آکشی،ژاکلین،کریتی

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی با کاپیل-آکشی،رونیت

این محتوا برای مشترکان محدود

بخش آکشی کومار در گیلد2016

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو-آکشی،سارا

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو-آکشی،کاترینا

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس7- کاپیل،آکشی

این محتوا برای مشترکان محدود

قهوه با کارن – آکشی و توینکل

این محتوا برای مشترکان محدود

قهوه با کارن – آکشی کومار

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس 6 – آکشی کومار و آسین

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو- سوریاونشی

این محتوا برای مشترکان محدود