رادیو شهر – امیر خان

این محتوا برای مشترکان محدود

پیینچ – ارباز و سلمان خان

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی کاپیل – ریتیک،پوجا

این محتوا برای مشترکان محدود

کلبه بابا – سلمان،ژاکلین،بابی

این محتوا برای مشترکان محدود

قهوه با کارن – ریتیک،پریانکا

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس11-ریس3

این محتوا برای مشترکان محدود

کلبه بابا – کاجول

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس10- فرهان،شاردا،آرجون

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگوی مالیشکا با امیرخان

این محتوا برای مشترکان محدود

کلبه ی بابا – آجی،عمران،ایلینا،ایشا

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس10- شعبده باز

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگوی راسل پیترز با امیرخان

این محتوا برای مشترکان محدود