گفتگوی گویندا و سلمان خان

این محتوا برای مشترکان محدود

لیگ موزیک هند

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس 10 – گویندا و کریشنا

این محتوا برای مشترکان محدود

به این میگن زندگی – گویندا،کاریشما

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی با کاپیل – گویندا

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی با کاپیل – کیل دیل

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو – گویندا،سونیتا،تینا،گجندر

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس 12 – گویندا

این محتوا برای مشترکان محدود