اتاق خبر – امیر،رانی،کارینا

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس 7 – کارینا و عمران

این محتوا برای مشترکان محدود

داستان عشق شاهد کاپور و کارینا کاپور

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی با کاپیل – آجی و کارینا

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس 6 – کارینا کاپور

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگو با پادشاه – کارینا کاپور

این محتوا برای مشترکان محدود