بخشهای طنز زی2012-شاهرخ،پریانکا

این محتوا برای مشترکان محدود

رادیو شهر-شاهرخ،پریانکا

این محتوا برای مشترکان محدود

رونمایی از آلبوم سلام عشق

این محتوا برای مشترکان محدود

قهوه با کارن – ریتیک،پریانکا

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی با کاپیل – پریانکا چوپرا

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی با کاپیل – پریانکا چوپرا و رام

این محتوا برای مشترکان محدود