گفتگو با پریانکا و رنویر

این محتوا برای مشترکان محدود

بخش آکشی کومار در گیلد2016

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو-پریانکا،فرهان

این محتوا برای مشترکان محدود

بخش طنز کالرز2013-شاهر،پریانکا

این محتوا برای مشترکان محدود

بخشهای طنز زی2012-شاهرخ،پریانکا

این محتوا برای مشترکان محدود

رادیو شهر-شاهرخ،پریانکا

این محتوا برای مشترکان محدود

رونمایی از آلبوم سلام عشق

این محتوا برای مشترکان محدود

قهوه با کارن – ریتیک،پریانکا

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی با کاپیل – پریانکا چوپرا

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی با کاپیل – پریانکا چوپرا و رام

این محتوا برای مشترکان محدود