شبهای کمدی با کاپیل – شاهد،شاردا

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی با کاپیل – شاهد وایلیانا

این محتوا برای مشترکان محدود

داستان عشق شاهد کاپور و کارینا کاپور

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی با کاپیل – شاهد و آلیا

این محتوا برای مشترکان محدود

قهوه با کارن – شاهد کاپور و ایشان کاتر

این محتوا برای مشترکان محدود

بهترین دوستان – شاهد کاپور و میرا راجپوت

این محتوا برای مشترکان محدود