بیگ باس13-سیدارت،ریتش

این محتوا برای مشترکان محدود

قهوه با کارن – آلیا،وارون،سیدارت

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو – سیدارت ملهوترا،ژاکلین

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس 6 – آلیا،سیدارت،وارون،کارن

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی کمک – آلیا و سیدارت

این محتوا برای مشترکان محدود

قهوه با کارن – سیدارت و آدیتیا

این محتوا برای مشترکان محدود