سلمان دیپیکا در فیلمفیر2015

این محتوا برای مشترکان محدود

بخش طنز کالر2013-شاهرخ،دیپیکا

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس15-دیپیکا،آنانیا

این محتوا برای مشترکان محدود

رونمایی موزیک هپی نیویر

این محتوا برای مشترکان محدود

اتاق خبر – شاهرخ،دیپیکا،فرح

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی با کاپیل – عرفان خان و دیپیکا

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس 9 – دیپیکا پادوکن

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو- دیپیکا پادوکن و مگنا

این محتوا برای مشترکان محدود

داستان عشق دیپیکا پادوکن و رنویر سینگ

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگوی فیلم فیر با دیپیکا پادوکن

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی با کاپیل – شاهرخ خان و دیپیکا

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی با کاپیل – دیپیکا و رنویر

این محتوا برای مشترکان محدود