بیگ باس12-تابو،آیوشمان

این محتوا برای مشترکان محدود

کلبه ی بابا-آیوشمان،نوشرت

این محتوا برای مشترکان محدود

بخشهای طنز اسکرین2018

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی با کاپیل – سونام و آیوشمان

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو – شوب منگل زیادا ساودان

این محتوا برای مشترکان محدود

دسکادم – تابو و آیوشمان خورانا

این محتوا برای مشترکان محدود