بخشهای سلمان در آیفا2022

این محتوا برای مشترکان محدود

اجرای سونیل در زی اینترتیمنت2017

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگوی پوجا با سلمان خان

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگوی کارن تاپر با آیشواریا رای

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگوی سیمی با آیش 2007

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگوی سیمی با آیشواریا رای 999

این محتوا برای مشترکان محدود

قهوه با کارن – آیشواریا و سانجی بنسالی

این محتوا برای مشترکان محدود

داستان عشق سلمان خان و آیشواریا رای

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو- آیشواریا،رنبیر،آنوشکا

این محتوا برای مشترکان محدود