مراسم رونمایی تیزر پی.کی

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگوی آنوپاما با شاهرخ و آنوشکا

این محتوا برای مشترکان محدود

اتاق خبر – شاهرخ،کاترینا،آنوشکا

این محتوا برای مشترکان محدود

کلبه ی بابا – رنبیر و آنوشکا

این محتوا برای مشترکان محدود

سارگاماپا – سلمان خان و آنوشکا شرما

این محتوا برای مشترکان محدود

سارگاماپا – شاهرخ،کاترینا،آنوشکا

این محتوا برای مشترکان محدود

داستان عشق آنوشکا شرما و رنویر سینگ

این محتوا برای مشترکان محدود

ایندیا گات تلنت – سلمان خان،آنوشکا شرما

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو- سلمان خان و آنوشکا شرما

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو- آیشواریا،رنبیر،آنوشکا

این محتوا برای مشترکان محدود

کاروان دوستان – شاهرخ و آنوشکا

این محتوا برای مشترکان محدود