کلبه ی بابا – وارون،آلیا،آدیتیا،سونا

این محتوا برای مشترکان محدود

مراسم تبلیغاتی فیلم کیک

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو – وارون،آلیا،سوناکشی،آدیتیا

این محتوا برای مشترکان محدود

قهوه با کارن – سیدارت و آدیتیا

این محتوا برای مشترکان محدود