بیگ باس4-تیم گلمال3

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو-آجی دوگان،نورا

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس 11 – آجی،روهیت،تابو

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو – کاجول و آجی دوگان

این محتوا برای مشترکان محدود

مسابقه شوخی فیلمی – کاجول و آجی

این محتوا برای مشترکان محدود

ایندین ایدول – آجی دوگان و کاجول

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی با کاپیل – آجی و کارینا

این محتوا برای مشترکان محدود

قهوه با کارن – کاجول و آجی دوگان

این محتوا برای مشترکان محدود